Regulamin Platformy Freshview

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoważna z oświadczeniem przez niego o byciu osobą uprawnioną do reprezentacji podanego przez Użytkownika podmiotu gospodarczego, zgodą na zawarcie prawnie wiążącej Umowy z Freshview na warunkach określonych poniżej, akceptacją zasad płatności i zobowiązaniem się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z tymi zasadami.

 

    1. Definicje

 

Platforma Freshview - oznacza platformę marketingową Freshview dostępną pod adresem freshview.pl.

Freshview - spółka Secretsoft Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków występująca pod numerem NIP: 945-220-50-24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668661, która zarządza Platformą Freshview.

Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która posiada konto w Platformie Freshview i zaakceptowała niniejsze warunki.

Strony - Użytkownik i Freshview występujące razem.

Pakiet - oznacza jeden z dostępnych zakresów prac związany z realizacją Usługi.

Usługa - działania polegające na reklamie w social media zgodnie z zakresem prac podanym na stronie internetowej: https://freshview.pl/social-media/cennik/.

Specjalista - osoba kompetentna w zakresie reklamy social media wyznaczona do realizacji Usługi przez Freshview.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usługi, który określa warunki Umowy.

Umowa – Umowa zawarta między Freshview a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.

 

    2. Przedmiot Umowy

 

Freshview zobowiązuje się do świadczenia Usługi o specyfikacji określonej w wybranym przez Użytkownika Pakiecie. Za realizację Umowy po stronie Freshview będzie odpowiadał Specjalista. W czasie realizacji Umowy Użytkownik ma możliwość zawnioskowania do Freshview o zmianę Specjalisty.

 

    3. Czas trwania

 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji z Umowy, Umowa obowiązuje do końca miesiąca rozliczeniowego, w którym została złożona rezygnacja. Użytkownik rezygnację może złożyć przez panel klienta w Platformie Freshview (nie jest wymagana forma pisemna).

 

    4. Wynagrodzenie

 

Użytkownik zobowiązany jest do opłacania z góry comiesięcznego wynagrodzenia dla Freshview zgodnego z wybranym Pakietem na podstawie pro form oraz zasilania we własnym zakresie dodatkowej kwoty budżetu reklamowego do sieci reklamowej Facebook. Freshview nie pośredniczy w zasilaniu budżetu reklamowego. Budżet reklamowy nie jest zawarty w wynagrodzeniu Freshview. Użytkownik ma prawo zmiany budżetu reklamowego w czasie trwania współpracy. Wynagrodzenie dla Freshview będzie powiększane o podatek VAT 23%. Po uznaniu na rachunku bankowym kwot z pro form przez Freshview, automatycznie będą generowane faktury.

Jeśli Użytkownik nie ureguluje pro formy w terminie, Freshview zastrzega prawo do wstrzymania realizacji Usługi do momentu uznania kwoty określonej w pro formie na swoim rachunku bankowym. 

Opłata za dany miesiąc może zostać pomniejszona tylko w przypadku, jeśli za niewykonanie lub częściowe niewykonanie Usługi odpowiada Specjalista. Jeśli nastąpią opóźnienia w realizacji Usługi lub prace zostaną wstrzymane przez nieterminową realizację płatności, brak komunikacji, blokadę konta reklamowego lub dowolne inne opóźnienie, opłata za niewykorzystane godziny prac dostępnych w ramach wybranego Pakietu nie zostanie zmniejszona, ani zwrócona. Wówczas niewykorzystane godziny prac przejdą na kolejny miesiąc.

W przypadku blokady konta reklamowego lub managera firmowego Facebooka, Specjalista podejmie prace mające na celu weryfikację konta oraz zaproponuje usługi zastępcze w ramach dostępnych godzin realizowanego Pakietu. W przypadku usunięcia przez Użytkownika niezbędnych Freshview dostępów do realizacji Umowy w tym w okresie po wypowiedzeniu Umowy, opłata za usługę nie zostanie pomniejszona. Po roku współpracy Freshview zastrzega prawo do zwiększenia wynagrodzenia o wartość inflacji.

 

   5. Harmonogram prac [dni robocze]

 

Specjalista rozpocznie realizację Usługi po uznaniu kwoty pierwszej pro formy na swoim rachunku bankowym i wypełnieniu przez Użytkownika briefu w panelu klienta.

Do 5 dni od rozpoczęcia przez Specjalistę realizacji Usługi, Specjalista prześle do Użytkownika wytyczne odnoszące się do potrzebnych do realizacji Usługi materiałów, informacji, dostępów. Do 5 dni Użytkownik przekaże wskazane materiały, informacje, dostępy Specjaliście.

Do 10 dni od otrzymania wskazanych materiałów, informacji, dostępów Specjalista przedstawi Użytkownikowi projekt kampanii reklamowej. Uruchomienie kampanii reklamowej przez Specjalistę nastąpi do 7 dni od dnia akceptacji projektu kampanii przez Użytkownika.

Jeśli przedmiotem Usługi jest przygotowywanie postów, Specjalista przedstawi propozycję postów nastąpi do 10 dni od daty otrzymania od Użytkownika wskazanych materiałów, danych, dostępów. Publikacja pierwszego posta przez Specjalistę nastąpi do 5 dni od dnia akceptacji propozycji postów przez Użytkownika.

Jeśli przedmiotem Usługi jest przygotowywanie postów i wystąpią opóźnienia w pracach, posty, których nie udało się przygotować danego miesiąca nie przepadają, a zostaną przygotowane następnego.

 

   6. Komunikacja

 

W trosce o dbałość o najwyższy standard świadczenia Usługi i możliwość weryfikacji przez Freshview jakości prac wykonywanych przez Specjalistę, Użytkownik może skontaktować się ze Specjalistą wyłącznie za pomocą komunikatora w panelu klienta lub za pomocą rozmowy Google Meet, które będą umawiane poprzez panel klienta. Istnieje możliwość dołączenia do wideokonferencji za pomocą połączenia telefonicznego.

 

    7. Zasady poufności

 

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących wykonania Umowy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonywaniem i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji bez zgody drugiej Strony, chyba że informacje te są powszechnie znane. Informacje poufne oznaczają: dane finansowe, korespondencję, dane kontaktowe kontrahentów, informacje typu technologicznego i organizacyjnego Stron. Informacje poufne mogą być przekazywane drugiej Stronie w formie pisemnej, ustnej bądź utrwalonej na elektronicznych nośnikach informacji. Strony zobowiązują się: zachować w ścisłej tajemnicy informacje poufne, wykorzystać informacje wyłącznie w celu związanym z realizacją Umowy, zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne, nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim. Freshview ma prawo stworzenia na stronie internetowej Platformy Freshview case study opisującego realizację Usługi oraz publikację przykładowych postów.

 

    8. RODO

 

Strony przekazują sobie wzajemne dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu). W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

 

    9. Reklama wyrobów medycznych

 

W przypadku prowadzenia kampanii reklamowej dotyczącej wyrobów medycznych, Użytkownik zobowiązuje się do uprzedniego wyrażenia zgody na prowadzenie reklamy danego wyrobu medycznego przez Freshview w formie pisemnej zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974). Freshview zastrzega prawo do wstrzymania realizacji usługi do momentu zatwierdzenia prowadzenia reklamy danego wyrobu medycznego w formie pisemnej. Niezatwierdzenie prowadzenia ww. kampanii reklamowej na piśmie przez Użytkownika w terminie 7 dni skutkuje brakiem odpowiedzialności Freshview za niewykonanie umowy dotyczącej realizacji Usługi oraz wywołuje obowiązek zapłaty należnego wynagrodzenia po stronie Użytkownika. Użytkownik zwalnia Freshview z odpowiedzialności za naruszenia ww. ustawy w zakresie i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty Freshview w tym zakresie takie jak zapłacone kary administracyjne czy koszty pomocy prawnej.